0

Korzystamy z Cookies. Przeglądając stronę zgadzasz się na zapis Cookie na Twoim urządzeniu.

close

1. Definicje

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego premium-brands.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów. W dalszej części regulaminu, może być stosowany również zwrot Okaziciel

Sklep Internetowy premium-brands.pl– strona wirtualna sklepu internetowego premium-brands.pl (dalej nazywana Sklepem lub Sklepem Internetowym), na której przedstawione są informacje na temat produktów, które można za pośrednictwem niniejszego Sklepu kupić. 

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. 

Produkt – rzecz lub usługa oferowana do sprzedaży w Sklepie. 

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

Przedsiębiorca/Właściciel – F.H.U. "Ballas" Iwona Wiórek, prowadząca działalność gospodarczą w Mikołajkach pod adresem ul. Plac Kościelny 1A identyfikujący się numerem NIP: 8451241796

Bon Upominkowy – produkt wydawany przez Sklep w formie elektronicznej lub papierowej, który pełni funkcję bonu o określonej  wartości (bonu wartościowego) na okaziciela. Bon upoważnia do wykorzystania go (wymiany) w zamian za produkty w Sklepie Internetowym http://premium-brands.pl. Każdy Bon Upominkowy posiada swój unikalny numer, wartość do której może zostać wymieniony na produkty w Sklepie (tj. „kupić”) datę ważności oraz dane Okaziciela.
Bon Upominkowy nie jest kartą płatniczą ani inną formą instrumentu elektronicznego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

 

2. Postanowienia Ogólne

1. Bon Upominkowy służy wyłącznie do realizacji Transakcji w Sklepie Internetowym http://premium-brands.pl Transakcje obsługiwane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Każdy zakupiony Bon Upominkowy posiada odgórnie ustaloną wartość do wykorzystania w Sklepie Internetowym.

3. Bon Upominkowy nie podlega zwrotowi, wymianie na gotówkę. W przypadku Klienta Indywidualnego, zgodnie obowiązującym prawem, istnieje możliwość odstąpienia od umowy zakupu Bonu Upominkowego w terminie 14 dni od daty zakupu, pod warunkiem, że Bon nie został w pełni lub w dowolnej części wykorzystany.
4. O ile nie stwierdzono inaczej, każdy Bon Upominkowy ważny jest przez okres 3 miesięcy od daty zakupu. Po przekroczeniu okresu ważności Bonu Upominkowego, uznaje się go za wykorzystany
5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie Bonu Upominkowego

6. Bon Upominkowy może zostać przekazany dowolnej osobie w dowolnej formie.

7. Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia informacji na temat Bonu Upominkowego. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności niezależne od niego, a które miały wpływ na unieważnienie lub wykorzystanie Bonu Upominkowego.

 

3. Klient i Okaziciel Bonu Upominkowego przyjmują do wiadomości:

1. Realizacja Bonu odbywa się poprzez wpisanie kodu zawartego na Bonie w koszyku zakupowym na stronie http://premium-brands.pl w momencie realizacji zamówienia. Po wprowadzeniu kodu, wartość zamówienia zostanie pomniejszona o kwotę (lub jej część) zawartą w Bonie.

2. Dopuszczalne jest częściowe wykorzystanie Bonu Upominkowego i wykorzystanie pozostałej kwoty w innym czasie, jednak nie później niż data upływu ważności Bonu. Częściowe wykorzystanie Bonu nie wydłuża jego całkowitego okresu ważności.
3. Jeżeli wartość zamówionych produktów przekracza wartość kwoty zawartej w Bonie, powstaje różnica, którą można pokryć poprzez standardową realizację płatności.  Zamówione produkty zostaną wysłane dopiero w momencie zaksięgowania różnicy należnej dla sklepu http://premium-brands.pl na koncie bankowym.

4. Jeśli z jakiegoś powodu Klient lub Okaziciel utraci Bon Upominkowy (np. na wskutek kradzieży lub zagubienia), możliwe jest deaktywowanie Bonu w systemie Sklepu. Prośba o deaktywację powinna być zgłoszona przez Klienta telefonicznie lub mailowo.  Właściciel nie odpowiada za zakupy dokonane w okresie do momentu zgłoszenia prośby o deaktywację.

5. Zwrot produktów zakupionych przy pomocy Bonu Upominkowego jest możliwy na zasadach identycznych jak w przypadku prawa do odstąpienia od umowy zakupu w przypadku przeprowadzenia zakupu produktów przy pomocy gotówki. Kwota za zwrócone produkty zostanie ponownie doładowana do Bonu Upominkowego.

 

4. Postanowienia końcowe

1. Informacje zawarte w niniejszym regulaminie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 

2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).. 

3. Klient dokonując zakupu Bonu Upominkowego oraz Okaziciel, decydując się na wykorzystanie Bonu Upominkowego, oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i bezwzględnie akceptuje jego postanowienia, jednocześnie zobowiązując się do ich

4. Klient przed przekazaniem Bonu Upominkowego Okazicielowi, winien najpierw przekazać regulamin Kart Upominkowych do zapoznania w formie pisemnej (lub elektronicznej)

5. Przedsiębiorca zastrzega prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Przedsiębiorcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.